Kıbrıs Ceza Avukatı

Ceza Hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen bir kamu hukuk dalıdır. KKTC’de işlenen suçlar ile ilgili olarak yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda, suçun tanımı, suça uygulanacak olan ceza ve yargılama konularındaki kural ve uygulamaları belirleyen temel yasalar Fasıl 154 Ceza Yasası ve Fasıl 155 Ceza Mukameleri Usulü Yasasıdır. KKTC Anayasasının 1. maddesinde öngörüldüğü üzere demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü, toplumsal düzenin barış içinde bir arada devamlılığı için, suçların önlenmesi, işlendiğinde soruşturulması, sanıkların adil biçimde yargılanması ve suçlu bulunarak mahkûm edilenlerin cezalarının infaz edilmesi görev ve yükümlülüğü altındadır. Bu görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ise, kişi hak ve özgürlüklerine müdahale edilmesini gerektiren uygulamaların yapılması zorunlu olmaktadır.

Öte yandan, bir fiilin cezalandırılacak suç teşkil etmesi için belli unsurların mevcut olması gerekir.  Suçu oluşturan temel unsurlar kanuni unsur, maddi unsur, hukuka aykırılık unsuru ve manevi unsurdur. KKTC Anayasasının 18(1) maddesine göre “Kimse, işlendiği zaman yasaca suç teşkil etmeyen bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu sayılmaz…” Bu da suç tanımının belirgin ve açık biçimde yasa ile düzenlenmesini gerektirir. Belirsiz ve muğlak ifadelerle suç tanımlanamaz.

Yine suçun meydana gelebilmesi için failin suçun konusunu oluşturan bir fiil işlemesi gerekir. Fiilden kasıt, insanın kendi iradesiyle dış dünyayı değiştiren bir iş ortaya çıkarmasıdır. Yani fiil ile sonuç arasında bir nedensellik bağı olmalıdır.

İşlenen fiilin ayni zamanda hukuka aykırılık unsuru taşımalıdır. İlkesel olarak kanunilik unsuru gerçekleştiren bir hareket hukuka aykırıdır. Ancak yasalarımız bazen hukuka aykırılığa bir takım istisnalar getirerek, kanunilik unsuru tamamlayan bazı fiillerin hukuka uygun olacağını belirlemiştir. Örnek vermek gerekirse: Yasasın hükmü ve amirin emri, meşru müdafaa, cebir, şiddet, korkuta ve tehdit altın işlenen suçlardır.

Suçun maddi unsurunun tamamlanmış olması bir suçun işlenebilmesi için yeterli değildir. Ayni zamanda suçun manevi unsuruda tamamlanmış olması gerekmektedir. Suçu gerçekleştiren bu son unsur kanuni tipikliği mevcut hukuka aykırı fiilin isnat yeteneği var olan bir kimse tarafından bilerek ve isteyerek yapılmasıdır. Bu unsur aynı zamanda, ceza hukukunun evrensel ilkelerinden biri olan kusursuz suç ve ceza olmaz ilkesinin suçu oluşturan unsurlara yansımasıdır. Bir eylem yukarıda belirtilen tüm unsurları taşısa bile, kişinin kastı yoksa manevi unsur yokluğu nedeniyle kişinin eylemi cezayı gerektirmeyebilir.

Fasıl 154 Ceza Yasasının 26. maddesine göre mahkemelerin verebileceği ceza türleri hapislik, para cezası, tazminat ödenmesi, sulh ve sükûnu koruma ve iyi ahlâk sahibi olmak için kefilli veya    kefilsiz bir kefalet verilmesi veya nakdi teminat yatırılması ve gözetim altında bulundurmadır.

Öte yandan, Ceza yargılamasının ana unsuru sanıktır. Sanık yoksa aslında bir ceza yargılamasından bahsetmek pek mümkün olmayacaktır. Sanık, soruşturma evresinde şüpheli olarak adlandırılır. Yani suçu işlemiş olacağı düşünülen muhtemel kişiler şüphelidir. Şüpheli hakkında düzenlenen iddianamenin, mahkeme tarafından kabulü ile kovuşturma aşamasına geçilmesiyle şüpheli sıfatı, sanık sıfatına dönüşecektir. Masumiyet karinesi doğrultusunda sanık veya şüpheli olarak şahsı adlandırmak kesinlikle suçlu olduğunu gösterir bir durum değildir.

Ceza Hukuku alanında sahip olduğumuz tecrübe ve bilgi birikimi ile müvekkillerin en iyi şekilde savunmasını yapmaktayız. Öte yandan, müvekillerin özgürlük, maddi ve manevi tüm kişilik haklarının korunmasında ve dava süresince davaya konu olan delillerin titizlikle ve dikkatli olarak araştırarak savunmaya eklenmesini sağlamaktayız.