İcra Avukatı

İcra avukatı nedir? Ne iş yapar?

İcra avukatı, tüzel veya gerçek borçlunun borcunu ödemekte temerrüde düşmesi ve/veya borcunu ödemekten imtina etmesi hallerinde cebri icra yoluyla ve mahkeme kanalı ile borcun tahsili için ileri icra işlemleri yapmaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Anglo-sakson hukuk sistemi uygulanmakta ve aynı zamanda kısmen Kara Avrupası hukuk sistemi ile olan entegrasyon ve etkileşim de dikkate alındığı zaman sui generis (kendine özgü) karmal bir hukuk sistemi bulunmaktadır. Bu çerçevede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra işlemleri Türkiye Cumhuriyeti’ndeki mevzuattan ayrık olarak ilamlı icra olarak adlandırılan ve mahkeme hükmü ile devreye giren bir sistem bulunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında ilamlı takip dışında kambiyo senetlerine özgü olarak da ilamsız icra takibi de yapılmakta olup, bu suretle ticari hayattaki akışı kuvvetlendirmek gayesi ile kambiyo senetlerine has ilamsız yani mahkeme hükmü olmadan direkt olarak icra müdürlüklerine müracaat olanakları bulunmaktadır. Bu hususta ülkemizde ki mevzuat farklılıklar ve farklı tedbirler içermektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yürürlükte bulunan Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri usulü yasası icraya ilişkin genel kuralları, ihtiyati haciz için ara emri alınabilme olanakları, taşınır ve taşınmaz icralarında uygulamayı ve icraya ilişkin kuralları ihtiva etmektedir. Öte yandan icradan mal kaçırmaya ilişkin olarak ise Fasıl 62 malların hileli devrini önleme yasası altında da çareler üretilmektedir.

Doğu Abidin Hukuk Bürosu’nda icra alanında ve borçların etkin şekilde tahsili hususunda görevli yetkin avukatlar, araştırma ve takip görevlileri çalışmakta ve bu alanda dinamik bir hizmet anlayışı ile süratli bir hukuk servisi sağlanmaktadır. Ofisimiz adada Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke ilçelerinde icra takibi sağlamaktadır. Aynı zamanda icra ve borç tahsilinde cebri icra yöntemleri ile eş güdümlü olarak ayrıca sulhen alacak takibi de sağlamakta ve borçlu ile alacaklı arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde etkin arabuluculuk formülleri ve çözümleri üretmektedir.

Büromuzun İcra Hukuku konusunda ki faaliyetleri nelerdir?

İcra hukuku işlemlerine ilişkin öncelikli olarak danışmanlık ve dava avukatlığı hizmetlerimiz yer almaktadır. Alacağın, borçlu ile yapılan görüşmeler neticesinde tahsil edilememesi halinde, icra aracılığıyla cebri icra takibi yapılmaktadır. Bu prosedürler yürütülürken borçlunun menkulesi ile ilgili devlet daireleri nezdinde gerekli araştırmalar sağlanmakta, taşınmazlar ile ilgili olarak da tapu ve sair Devlet sicilleri, mevduatları ile ödeme kapasitesine girebilecek tüm maddi ve fiziki unsurlar araştırılmaktadır. Bu bağlamda icraya kabil malvarlığı ile ilgili deliller toplanarak görevli icra mukayyitlikleri ile koordine halinde takip edilmektedir.

İcra Avukatı Hizmet Kapsamı

İcra avukatı, borçluların borçlarını ödememeleri durumunda alacakların tahsili adına, varlık tespiti yaparak yasalar kapsamında borçların tahsil edilmesini sağlar.

  • Borç tahsili için alacaklı ve borcu arasında arabuluculuk yapmaya çalışmak.
  • Avukatlığını ve/veya vekilliğini üstlendiği gerçek veya tüzel kişilerin haklarını dava sonuna kadar savunmak.
  • Çağdaş ve etkin tahsilat yöntemleri ile sulh olanaklarını kullanmak.
  • Cebri icra prosedürlerini devreye sokarak borçluyu borcun ödenmesine yönlendirmek.
  • Alacakların normal yollardan tahsil edilememesi durumunda icra müdürlüğü aracılığıyla icra takibi başlatmak.
  • İpotek ve rehinlerin satışlarının yapılarak alacakların tahsilinin sağlanması.
  • Kredi ve finans kiralama sözleşmelerinden doğabilecek alacakların takibinin yapılması.
  • Haciz konulma işlemlerinin başlatılarak satış işlemlerinin başlatılması ve borçludan alacakların tahsil edilmesi.
  • Karşılıksız çek davalarının takibi ve incelenmesi.
  • Borca karşılık açılan kötü niyetli davalara itiraz ve takip süreçlerinin yönetilmesi.