Doğu Abidin hukuk bürosu 2005 yılından itibaren KKTC’de Yüksek Mahkeme ile Girne Barosuna bağlı olarak 516 kayıt numarası altında kaydolarak Doğu Abidin Hukuk Bürosu namı ile faaliyete girmiş olup, alanında tecrübeli genç, dinamik ve disiplinli bir ekip harmonisinden oluşmaktadır.

Şirketimiz ve hukuk büromuz bünyesinde farklı alanlarda tecrübe sahibi olan avukatlar, iş takibi yapan sekreter ve Araştırma görevlileri yer almaktadır.

Hukuk büromuz nezdinde ağırlıklı olarak Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku, Aile ve Boşanma Hukuku, Şirketler Hukuku, Sözleşme Hukuku, Miras Hukuku, KKTC’de Mahalli Şirket Kurulumu, Şube Kurulumu ve Uluslararası İşletme Şirketi Kurulumu, İdare Hukuku, Ticari Davalar, Anayasa Hukuku, Avrupa Birliği ve Kamu Hukuku, Rekabet Hukuku, İdari ve Ceza Yargılama Hukuku, Taşınmaz Mal Komisyonu davaları, Sicil Affı davaları, Velayet, Nesebin Düzeltilmesi, Boşanma, Tazminat, Haksız Fiil, Arazi ihlali (tresspass) hudut tespiti ve hudut münazaaları davaları, Vergi Hukuku, Eşya Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Sanık ve Zanlı Hakları, Borçlar Hukuku, KKTC ve TC Mahkemelerinde elde edilen hüküm ve ilamların karşılıklı tanıma ve tenfizi, KKTC’de gerçekleştirilen boşanma kararlarının Türkiye’de tanınmasına ilişkin ileri işlemler, adli yardımlaşma, Adli Ölüm tahkikatlarına ilişkin davalar, Tahliye Davaları, Kira tespit davaları, Kira alacak davaları, satış ve kira sözleşmesi dahil ticari ve günlük yaşamda yapılan tüm sözleşme tiplerin hazırlanması ve tatbiki, Taşınır ve taşınmaz mal-alım-satım işlemleri, Tapu daireleri nezdindeki devir ve ipotek işlemleri, hudut düzeltmesi, yabancıların KKTC’de mal alımlarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı yolu ile elde edilen taşınmaz mal izin işlemleri, oturum ve süreli ikamet izinleri, iş kurma izinleri, Ana Sözleşme ve Tüzük hazırlanması hizmeti, marka, patent lisans, fikri-sınai haklara ilişkin tüm prosedürel işlemlerin ifası, lisans, finansal kiralama (leasing) ve patent sözleşmeleri ve buna benzer konulardaki tüm sözleşmelerin hazırlanması, KKTC’de yasal ve idari konularda ve uygulamaya ilişkin tüm konularda yazılı ve sözlü hukuki müşavere hizmeti sağlamaktadır.

Şirketimiz faaliyetlerini yerine getirirken profesyonel olarak görev ifa etmekte olup, mesleğin icra edilmesinde avukatlık etiğine uygun olarak hareket etmekte ve avukatlık icrai meslek etiket tüzüğü kural ve prensiplerine sıkı sıkıya bağlı olarak görev yapmaktadır.

Yine birçok kurumsal şirket ve tüzel kişilerin çözüm ortağı olan büromuz, başarı odaklı çalışmalar yürütmektedir.

Bu bağlamda müvekkillerimizle işbirliğimizi de profesyonel anlaşmalar çerçevesinde mesleğin vakar ve onuru ile bağdaşır şekilde ve mesleki sadakat yükümlülüğü düsturunda yürütmek üzere azami gayret ile gerçekleştirilmektedir.

Hukuk büromuz KKTC’de yer alan tüm Mahkemeler nezdinde görev ifa etmekte olduğu gibi yurtdışında da danışmanlık, avukatlık ve hukuki müşavere hizmeti sağlamaktadır.

İş hukuku davaları, işe iade davaları, arazi uyuşmazlıkları, sınır ve hudut ihlallerine ilişkin uyuşmazlıkların halli, istinaf davaları, yüksek mahkeme nezdinde prohibition, certiorari ve  mandamus müracaatları, yetkisiz tutuklamanın ortadan kaldırılması, tutukluluk talebine itiraz(remand) duruşmaları, teminat duruşmaları, teminat değişikliği, teminat iptali ve teminat iadesi müracaatları, suç duyurusu dilekçelerinin hazırlanması ve takibi, polis müdürlükleri nezdinde şikayet takibi, zanlıların polis nezdinde ifade vermesinde hazır bulunma, tüzel kişi ve şirketlere hukuki danışmanlık ve müşavere hizmeti temini, her türlü vekaletname ve yetki belgesi işlemleri, vasiyetname ve vasiyeti tenfiz işlemleri, her türlü bono, poliçe, senet,tüm ticari enstrüman ve kıymetli evrakların hazırlanması, kıymetli evrak hukuku, adli yardımlaşma işlemleri, tereke kurulumu, vesayet, yasal emanetçilik(trustee) hizmeti temini, devlet daireleri ve resmi kurum ve kuruluşlar nezdindeki tüm prosedürel iş ve işlemlerin ifasında hukuki danışmanlık hizmeti, sigorta poliçelerinden ve trafik kazalarından doğan uyuşmazlıkların halli ile buna bağlı sigorta davaları, deniz hukuku, icra-iflas hukuku, tasfiye masası kurulumu, denetçi atanması, kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulumu, apartman aidatlarına ilişkin davalar, müstakil koçan(tapu), ifraz, bölümleme, taksimat işlemlerine ilişkin danışmanlık hizmeti ve prosedürlerin takibi, alacak ve verecek davaları, babalık davaları, nesebin düzeltilmesine yönelik davalar, vasi tayini davaları, ihtiyadi tedbir ve ara müracaatları, idari davalarda yürürlüğün durdurulmasına ilişkin müracaatlar, icranın durdurulması ve hükmün iptali(davanın eski haline iadesi) müracaatları, canlandırma müracaatları, herhangi bir hukuki uyuşmazlıkta taraf olmaya için dava ve müracaatlar, devlet daireleri nezdinde avukat sıfatı ile yapılabilecek her türlü yasal iş ve işlemlere ilişkin araştırma ve idari işlemlerin ve dosyaların resmi sıfatla takip, tetkik ve temsiline yönelik hizmetler, şartlı tahliye ve sair tüm zanlı ve sanık haklarının yasal yoldan takibi, medeni hukuk ve kişilik haklarına ilişkin davalar, sulh sözleşmeleri, her türlü feragatname, ibraname, borcun nakli ve alacağın temlikine yönelik işlemler.  Acentelik sözleşmeleri, ana sözleşme ve tüzük hazırlama işlemleri, mahkeme kararı ile gaye ve faaliyet değişikliğine yönelik ana sözleşme değişikliğine ilişkin dava ve işlemlerin ifası, şirketlerde her türlü sermaye artırımı ve sermaye azaltımı işlemleri, genel kurul, yönetim kurulu ve sair tüm kararların hazırlanması, alınan bu gibi kararların resmi kabz memurluğu ve şirketler mukayitliği nezdinde kayıt ve tescili, her türlü rehin işlemlerinin ifası, her türlü şirket kuruluşunda kuruluş işlemlerinin ve isim yoklaması işlemlerinin ifası

 

Bu bağlamda büromuz nezdinde İngiliz anglo – sakson hukuk sistemi, Kara Avrupa Hukuk Sistemi, Avrupa Birliği Hukukunda yetkin hukukçular yer almakta olup, ayni zamanda AİHM ve Uluslararası Tahkim davalarında da bakmaya ehil avukatlar yer almakta olup, bu mealde de yurtdışında ortak çalıştığımız yetkin hukuk büroları ve çözüm ortaklarımız bulunmaktadır.

Ülkemizin siyasi ve coğrafi durum konumu sebebi ile KKTC vatandaşı olan ve Kıbrıs Rum kesiminde yaşadığı bazı haklara sahip olan vatandaşlarımızın Kıbrıs Rum kesiminde yaşadığı hukuki uyuşmazlıklarının çözümü ile idari başvuru ve işlemlerinin takibi işlemleri de gerek bünyemizdeki avukatlar gerekse de Kıbrıs Rum kesiminde çalışmakta olduğumuz avukat ve hukuk büroları ile birlikte sağlanmaktadır.